Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м. Київ площа Перемоги, 1
4. Код за ЄДРПОУ26410155
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 428 61 28 (044) 428 61 28
6. Електронна поштова адресаKiyutinaNM@pinbank.ua
7. Голова ПравлiнняКолесник Iрина Вiкторiвна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
115.12.201619.12.2016фiзична особа-52.9384.31
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (надалi – Товариство) 19.12.2016р. отримало вiд НДУ реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 15.12.2016р., згiдно якого вiдбулись змiни на рахунку власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства. Пакет власника акцiй – фiзичної особи, що складав 12 174 307 штук акцiй, що становило 52,93% в загальнiй кiлькостi акцiй та 53,22% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, збiльшився i склав 19 390 831 штук акцiй, що становить 84,31% в загальнiй кiлькостi акцiй та 84,77% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.