Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
14.12.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Фiнансова компнiя "Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 мiсто Київ Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс0443328941 0443328941
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняБойко Роман Миколайович

Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій

№ з/пДата прийняття рішенняНазва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акційКількість акцій, що підлягають викупу (штук)Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупуНомер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупуНайменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)
12345678
113.12.2016Наглядова рада10045000027.01.201511/1/2015Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку49
Зміст інформації:
На вимогу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПIТАЛ», що дiє вiд власного iменi, в iнтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО IНВЕСТИЦIЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЕСКО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ», що володiє 100 450 000 (сто мiльйонiв чотириста п’ятдесят тисяч) штук акцiй простих iменних бездокументарних Товариства, здiйснюється обов’язковий викуп таких акцiй.
Вiдповiдно до ст. 69 ЗУ «Про акцiонернi товариства» цiна викупу акцiй не може бути меншою за ринкову вартiсть, ринкова вартiсть акцiй визначається станом на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, що стало пiдставою для вимоги обов’язкового викупу акцiй. Ринкова вартiсть акцiй Товариства, визначена вiдповiдно до статтi 8 Закону України «Про акцiонернi товариства» станом на день, що передує дню опублiкування в установленому порядку повiдомлення про скликання загальних зборiв, на яких було прийнято рiшення, яке стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, тобто станом на 21.11.2016 р., та визначена на пiдставi незалежної оцiнки, що виконана ФОП – Кожемякiн Святослав Сергiйович на пiдставi Договору № 0812/1 вiд 08.12.2016 р.
Основнi умови обов’язкового викупу акцiй:
1. Цiна викупу акцiй - 1 (одна) гривня 00 коп. за 1 (одну) акцiю.
2. Кiлькiсть акцiй - 100 450 000 (сто мiльйонiв чотириста п’ятдесят тисяч) штук.
3. Загальна вартiсть викупу акцiй - 100 450 000 (сто мiльйонiв чотириста п’ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок.
4. Строк здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй – протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов’язковий викуп акцiй, тобто з 13.12.2016 р. по 12.01.2017 р.
5. Номiнальна вартiсть акцiї -1 (одна) гривня 00 коп.
6. Загальна номiнальна вартiсть акцiй, якi викупаються - 100 450 000 (сто мiльйонiв чотириста п’ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок.
7. Дата прийняття рiшення щодо викупу власних акцiй та назва уповноваженого органу, який прийняв таке рiшення - 13.12.2016 р. , Наглядова рада Товариства.
8. Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю року, який передував датi прийняття рiшення про викуп акцiй - вiдсутнiй
9. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу - 49 %
10.Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй, що пiдлягають викупу - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
11. Дата реєстрацiї випуску акцiй - 27.01.2015 р.
12. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй - 11/1/2015