Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.11.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ площа Iвана Франка, 5
4. Код за ЄДРПОУ00131305
5. Міжміський код та телефон, факс+380445944576 +380442076743
6. Електронна поштова адресаZaikaOS@dtek.com
7. Генеральний директорФоменко Олександр Валерiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.11.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСтарухiн Всеволод Анатолiйович- 2001658384
30.11.2001 Центральне вiддiлення Управлiння внутрiшнiх справ в м. Воронеж
0
25.11.2016 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далi також Товариство) отримало повiдомлення акцiонера DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.) про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.), у зв’язку з яким припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Старухiна Всеволода Анатолiйовича, який представляв iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Старухiн Всеволод Анатолiйович був обраний на посаду члена Наглядової ради Товариства рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» 25.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 25.04.2016 року), паспорт №2001658384, виданий 30.11.2011 Центральним вiддiленням Управлiння внутрiшнiх справ в м. Воронеж. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.11.2016член Наглядової радиКуриленко Сергiй Вiкторович- 07266224
11.03.2011 Мiнiстерство iноземних справ
0
25.11.2016 ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далi також Товариство) отримало повiдомлення акцiонера DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.) про замiну члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.), яким призначено нового члена Наглядової ради Товариства Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Куриленко Сергiй Вiкторович, паспорт № 07266224, виданий Мiнiстерством iноземних справ 11.03.2011 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв:
теперiшнiй час - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
- 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
- 07.2012 - 02.2015 - директор ВП ДТЕК Запорiзька ТЕC;
- 02.2008 - 04.2012 – технiчний директор АЕС Согрiнська ТЕЦ.