Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiне акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Код за ЄДРПОУ36520434
5. Міжміський код та телефон, факс044-495-92-14 044-495-92-55
6. Електронна поштова адресаyaroslav.romanenko@db.com
7. Голова ПравлiнняБорислав Iванов-Бланкенбург

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.11.2016звільненоЗаступник Голови, Член Наглядової ради БанкуШтефан Гернот Бендер- -
-
0
08 листопада 2016 року прийняте Рiшення № 16 акцiонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалi – «Акцiонер») Публiчного акцiонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалi – «Банк»), згiдно якого звiльнений (вiдкликаний) заступник голови, член Наглядової Ради Банку Штефан Гернот Бендер (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних), представник Акцiонера.
Змiни у персональному складi Банку (призначення (обрання)) пов'язанi з iнiцiативою Акцiонера Банку.
Зазначена вище фiзична особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє.
Штефан Гернот Бендер обiймав посаду заступника голови, члена Наглядової Ради Банку з 15 серпня 2013 р.
Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (не обрано) на посаду заступник голови, член Наглядової Ради Банку.
Змiни у складi посадових осiб ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi Акцiонера.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Голова Правлiння Банку Борислав Iванов-Бланкенбург