Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
31.10.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКузнецов Сергiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
Згiдно з поданою заявою та у вiдповiдностi до вимог статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» без рiшення загальних зборiв акцiонерiв достроково припиненi повноваження члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» - представника Внєшекономбанку, Директора Правового департаменту Внєшекономбанку Кузнецова Сергiя Володимировича. Повноваження члена Наглядової Ради припиняються за власним бажанням, через два тижнi пiсля повiдомлення про це товариства - з 31.10.2016 року, в зв'язку зi звiльненням Кузнецова С.В. з Внєшекономбанку.
До складу Наглядової Ради банку Кузнецов С.В. входив з 2012 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради Кузнецова С.В. iншим представником Внєшекономбанку до ПАТ «Промiнвестбанк» не надходило.