Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс0443711717 0443711717
6. Електронна поштова адресаusk@yck.net.ua
7. Голова комiсiї з припиненняКравченко Антон Валерiйович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
125.10.2016Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «ТОМА»1408051124.002010
Згiдно Розпорядження Центральному депозитарiю на виконання облiкової операцiї переказу цiнних паперiв № 203 вiд 17.10.2016 р., виконаному 21.10.2016 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 25.10.2016 р., пакет акцiй юридичної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «ТОМА» (код ЄДРПОУ: 14080511, мiсцезнаходження: 61022, Харкiвська область, м. Харкiв, вул. Iванiвська, буд. 1) зменшився з 27 700 000 голосуючих акцiй до 0 голосуючих акцiй, внаслiдок чого розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу) зменшився з 24,002010 % до 0 %.
225.10.2016Приватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"23707357024.00201
Згiдно Розпорядження Центральному депозитарiю на виконання облiкової операцiї переказу цiнних паперiв № 203 вiд 17.10.2016 р., виконаному 21.10.2016 р., отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 25.10.2016 р., юридична особа Приватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал" (код ЄДРПОУ: 23707357, мiсцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67) стала власником пакета акцiй в розмiрi 27 700 000 голосуючих акцiй, внаслiдок чого розмiр частки Приватного акцiонерного товариства "Український страховий капiтал" (у вiдсотках до статутного капiталу) збiльшився з 0 % до 24,002010 %.