Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
119.10.2016Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)»107771100010299.70399.715
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Промiнвестбанк» станом на 12.10.2016 року, наданого Нацiональним депозитарiєм України 19.10.2016 року, розмiр пакету власника iстотної участi у банку – юридичної особи «Державна корпорацiя «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», адреса мiсцезнаходження: 107996, Росiйська Федерацiя, м.Москва, пр-т Академiка Сахарова, 9, основний державний реєстрацiйний номер (ОДРН) - 1077711000102, банкiвський iдентифiкацiйний код (БIК) - 044525060, – збiльшився з 99,703% до 99,715%. Змiна пакету власника акцiй сталася внаслiдок придбання Внєшекономбанком додаткових акцiй, рiшення про приватне розмiщення яких було прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 03.06.2016 року.
Випуск акцiй ПАТ «Промiнвестбанк» на загальну суму 40 617 682 940 гривень зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №62/1/2016, дата реєстрацiї 23.06.2016, дата видачi 04.10.2016), глобальний сертифiкат випуску задепоновано Нацiональним депозитарiєм України 12.10.2016 року.