Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
06.10.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
05.10.2016обраноЧлен ПравлiнняКалиновська Наталiя Миколаївна
Згоди на розкриття паспортних даних не надала
0
Вiдповiдно до вимог Статуту ПАТ «Промiнвестбанк» щодо кiлькiсного складу Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» та згiдно рiшенню Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 05.10.2016 року №26, Членом Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" обрано Калиновську Наталiю Миколаївну. Строк, на який призначено посадову особу - 5 рокiв. Посади, якi обiймала Калиновська Н.М. протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського облiку ПАТ «Ерсте Банк» (23.02.2007 – 29.04.2013); Радник Голови Правлiння з фiнансових питань, головний бухгалтер ПАТ «Автокразбанк» (11.07.2013 - 27.08.2014); Головний бухгалтер-директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «КБ «Актив-банк» (29.08.2014 – 04.11.2015); Радник Голови Правлiння з питань бухгалтерського облiку ПАТ «АКБ «Новий» (28.01.2016 - 27.07.2016); Радник Голови Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» (з 01.08.2016 по т.ч.). Часткою в статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.