Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Державний земельний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03115 м. Київ вул. Генерала Вiтрука, 12
4. Код за ЄДРПОУ38591533
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 32-32-900 +38 (044) 32-32-896
6. Електронна поштова адресаsecurities@derzhzembank.com
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.09.2016призначеноУповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимировичд/н д/н
д/н
0
Вiдповiдно до Рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 вересня 2016 року № 302-рш «Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю Публiчного акцiонерного товариства «Державний земельний банк» виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято Рiшення № 1952 вiд 27 вересня 2016 року «Про початок процедури лiквiдацiї ПАТ «Держзембанк» та делегування повноважень лiквiдатора банку».
Згiдно iз зазначеним Рiшенням розпочато процедуру лiквiдацiї ПАТ «Держзембанк» (далi – Банк) з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2018 року включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всi повноваження лiквiдатора Банку провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Володимировичу строком на два роки з 27 вересня 2016 року по 26 вересня 2018 року включно.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю ПАТ "Держзембанк" приступила до виконання своїх обов’язкiв з 27.09.2016 року. Федорченко А. В. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ "Держзембанк" не володiє (розмiр пакета акцiй – 0%). Протягом останнiх п'яти рокiв Федорченко А. В. обiймав наступнi посади: директор, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв.