Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Айбокс Банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Код за ЄДРПОУ21570492
5. Міжміський код та телефон, факс044 205-41-80 044 205-41-80
6. Електронна поштова адресаASeverinenko@agrocombank.com.ua
7. Голова ПравлiнняМакаревич О.С.

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
126.09.2016Акція проста780000009204075.1626
26.09.2016 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Айбокс Банк» (Протокол № 2 вiд 26.09.2016 року) прийнято рiшення про розмiщення акцiй ПАТ «Айбокс Банк» на суму, що перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ «Айбокс Банк» (далi - Банк).

Загальними зборами акцiонерiв Банку прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Айбокс Банк», а саме збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ «Айбокс Банк» на 92 040 000,00 (дев’яносто два мiльйони сорок тисяч грн. 00 коп.) гривень шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до розмiщення – 78 000 000 (сiмдесят вiсiм мiльйонiв) штук простих iменних акцiй.

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 1,18 (одна гривня 18 коп.) грн.
Цiна розмiщення – 1,18 (одна гривня 18 коп.) грн. за 1 (одну) Акцiю, що дорiвнює ринковiй та номiнальнiй вартостi.
Ринкова вартiсть визначена вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та затверджена рiшенням Ради Банку.

На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає даних, чи призведе цей випуск до змiни власника значного пакета акцiй Банку, чи збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй, до розмiщення акцiй, «фiзична особа» володiє акцiями Банку в кiлькостi – 93 208 424 шт., що становить 89,8178 % у статутному капiталi Банку.

Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення – 75,1626 %.
Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй Банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення – 100 %.

Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в акцiї, що розмiщуються – обсяг прав iнвесторiв визначений Статутом та законодавством України.
Спосiб оплати акцiй - оплата Акцiй здiйснюється виключно грошовими внесками, виключно за рахунок власних коштiв в нацiональнiй валютi.

Мета розмiщення акцiй, а також напрями використання отриманих коштiв - усi залученi вiд розмiщення акцiй кошти будуть використанi для пiдвищення ефективностi роботи Банку та змiцнення лiквiдностi.
Фiнансовi ресурси (100%), залученi вiд розмiщення акцiй збiльшать регулятивний капiтал Банку. Зазначенi кошти (92 040 000,00 грн.) планується направити на здiйснення статутної дiяльностi в частинi збiльшення обсягiв активних операцiй, а саме: збiльшення обсягiв кредитних операцiй з корпоративними клiєнтами, з клiєнтами iндивiдуального бiзнесу.

Рiшення про розмiщення акцiй прийнято Загальними зборами акцiонерiв Банку вiд 26.09.2016 року (Протокол № 2).
На зборах були присутнi всi акцiонери Банку, якi володiють акцiями Банку в кiлькостi 103 775 000 штук, що становить 100% статутного капiталу Банку. Рiшення про розмiщення акцiй прийнято, за нього проголосували 103 775 000 голосiв, що складає - 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих на Зборах акцiонерiв Банку.
Конвертацiя цiнних паперiв, щодо яких прийнято рiшення про розмiщення, не передбачена.
Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - Банк зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення акцiй, для покриття збиткiв вiд господарської дiяльностi.