Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
23.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Iндустрiальний Банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 Київ Бульварно-Кудрявська, 6
4. Код за ЄДРПОУ21580639
5. Міжміський код та телефон, факс(44)561-25-93 (44)561-25-09
6. Електронна поштова адресаtcp@cib.ukrpack.net
7. В.о.Голови ПравлiнняКiзяк Р.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.09.2016звільненоЧлен Правлiння Фесенко Олег Володимировича
0
22 вересня 2016 року Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" (Протокол № 22/09-1 вiд 22.09.2016 р.) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме:
Припинити повноваження Члена Правлiння АТ "КIБ" Фесенко Олега Володимировича (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала) та вивести його зi складу Правлiння АТ "КIБ" 23.09.2016 року на пiдставi його заяви.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi Члена Правлiння Банку з 29.04.2016 р.
На посаду замiсть Члена Правлiння АТ "КIБ" Фесенко О.В., повноваження якого припинено, нiкого не призначено.