Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiне акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Код за ЄДРПОУ36520434
5. Міжміський код та телефон, факс044-495-92-14 044-495-92-55
6. Електронна поштова адресаyaroslav.romanenko@db.com
7. Голова ПравлiнняБорислав Iванов-Бланкенбург

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.09.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової ради БанкуДанiель Шманд- -
-
0
07 вересня 2016 року прийняте Рiшення №15 акцiонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ, надалi – «Акцiонер») Публiчного акцiонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалi – «Банк»), згiдно якого Данiель Шманд (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних) обирається членом Наглядової Ради Банку.
Змiни у персональному складi Банку (обрання) пов'язанi з iнiцiативою Акцiонера Банку та ґрунтуються на вiдповiдному бажаннi Акцiонера.
Зазначена вище фiзична особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє.
Протягом останнiх п’яти рокiв пан Данiель Шманд обiймав наступнi посади в Акцiонерi:
- з 01 сiчня 2016 року по теперiшнiй момент: Керуючий директор, Глобальний керiвник напрямку торгiвельного фiнансування;
- 15 липня 2011 року - 31 грудня 2015 року: Керiвник напрямку торгiвельного фiнансування та управлiння грошовими коштами корпорацiй у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комiтету глобального торгiвельного фiнансування.
Строк, на який призначено (обрано) зазначену вище особу, не визначений Рiшенням акцiонера (тому застосовується строк, передбачений Законом України «Про акцiонернi товариства»).
Данiель Шманд не є незалежним директором, не є акцiонером Банку, а є представником Акцiонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦIЄНҐЕЗЕЛЬШАФТ).
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Голова Правлiння Банку Борислав Iванов-Бланкенбург