Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.10.2015 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiне акцiонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01015 Київ вул. Лаврська, 20
4. Код за ЄДРПОУ36520434
5. Міжміський код та телефон, факс044-495-92-14 044-495-92-55
6. Електронна поштова адресаyaroslav.romanenko@db.com
7. Голова ПравлiнняБорислав Iванов-Бланкенбург

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.09.2016припинено повноваженняГолова Наглядової ради БанкуПетер Йоганнес Марiя Тiльз- -
-
0
Публiчне акцiонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (надалi - „Банк”) повiдомляє, що Рiшенням акцiонера Банку №13 вiд 27 квiтня 2016 року (надалi – «Рiшення акцiонера») прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку Петера Йоганнес Марiя Тiльз.
Голова Наглядової ради Петер Йоганнеса Марiя Тiльз (паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи про розкриття паспортних даних), перебуває на посадi Голови Наглядової ради Банку з дати реєстрацiї Банку в ЄДР - 18.06.2009 р. (рiшення установчих зборiв 14.03.2009р.). Iншi посади, що обiймав/обiймає Петер Йоганнеса Марiя Тiльз протягом останнiх 5 рокiв: ДБ АГ (Нiмеччина) - Регiональний менеджер, Керiвник по Центральнiй та Схiднiй Європi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi та акцiями Банку не володiє.
Пiдставою змiн у персональному складi (в тому числi переобрання, продовження термiну повноважень) посадових осiб Банку є Рiшення акцiонера, прийняте вiдповiдно до повноважень, зазначених у Статутi Банку, та ґрунтується на вiдповiдному бажаннi акцiонера Банку.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.
Голова Правлiння Банку Борислав Iванов-Бланкенбург