Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04136 м. Київ вул. Стеценко, 6
4. Код за ЄДРПОУ35960913
5. Міжміський код та телефон, факс+380445939960 +380445939960
6. Електронна поштова адресаgusak@accordbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняКот Зiнаїда Петрiвна

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
101.09.2016Акція проста11090011367250094.705
Загальними зборами акцiонерiв ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 01.09.2016 прийняте рiшення щодо збiльшення статутного капiталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалi – Банк) на 113672500,00 грн. (Сто тринадцять мiльйонiв шiстсот сiмдесят двi тисячi п’ятсот гривень 00 коп.) до 233700000,00 грн. (Двiстi тридцять три мiльйони сiмсот тисяч гривень 00 коп.) шляхом приватного розмiщення 110900 (Сто десять тисяч дев’ятсот) штук простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 1025,00 грн. (Одна тисяча двадцять п’ять гривень 00 коп.) за рахунок додаткових внескiв. Розмiщення здiйснюватиметься виключно серед власникiв акцiй Банку, якi є акцiонерами станом на 01.09.2016, за цiною 1025,00 грн. (Одна тисяча двадцять п’ять гривень 00 коп.) за одну акцiю, що дорiвнює її номiнальнiй та ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть акцiй визначена у вiдповiдностi до вимог законодавства про дiяльнiсть акцiонерних товариств та затверджена Спостережною Радою Банку.
Станом на 01.09.2016 розмiр статутного капiталу Банку складає 120027500,00 грн. (Сто двадцять мiльйонiв двадцять сiм тисяч п’ятсот гривень 00 коп.).
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власникiв значних пакетiв акцiй Банку, збiльшення часток у статутному капiталi Банку акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Банку: фiзичної особи-1, яка володiє 58549 акцiй, що складає 49,999% статутного капiталу; фiзичної особи-2, яка володiє 27941 акцiй, що складає 23,861% статутного капiталу; фiзичної особи-3, яка володiє 13800 акцiй, що складає 11,785% статутного капiталу.
Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються (113672500,00 грн.), загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, якi знаходяться в обiгу (120027500,00 грн.), до розмiру статутного капiталу Банку: 94,705% та 100,0% вiдповiдно.
Iнвестори в цiннi папери, якi планується розмiстити, набувають таких самих прав та зобов’язань, що й власники ранiше випущених простих iменних акцiй Банку (акцiонери Банку), у вiдповiдностi до роздiлу 8 Статуту Банку.
Оплата за акцiї здiйснюється виключно в грошовiй формi в нацiональнiй валютi України шляхом перерахування юридичними та фiзичними особами у безготiвковiй формi на рахунок Банку або внесення фiзичними особами у готiвковiй формi до каси Банку.
Акцiї розмiщуються з метою збiльшення статутного капiталу Банку для забезпечення дiяльностi Банку. Залученi вiд розмiщення акцiй фiнансовi ресурси Банк має намiр використати для збiльшення кредитного портфелю.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв вiдсутня.