Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ вул. Тарасiвська,9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044 235-09-09 044 235-09-09
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова Правлiння Березовик Вадим Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.08.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння -Заступник Голови ПравлiнняГейко Тетяна Юнiївна
0
Засiданням Спостережної Ради ПАТ "ВЕКТОР БАНК" (протокол № 32 вiд 18.08.2016 року) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинити повноваження члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Гейко Тетяни Юнiївни з 19.08.2016 на пiдставi заяви Гейко Т.Ю. про припинення повноважень члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння ПАТ «ВЕКТОР БАНК» за власним бажанням та переведенням на iншу посаду в ПАТ «ВЕКТОР БАНК».
Посадова особа на посадi перебувала з 21.04.2016 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Замiсть посадової особи нi кого не обрано.