Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний Iндустрiальний Банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 Київ Бульварно-Кудрявська, 6
4. Код за ЄДРПОУ21580639
5. Міжміський код та телефон, факс(44)561-25-93 (44)561-25-09
6. Електронна поштова адресаtcp@cib.ukrpack.net
7. в.о.Голови ПравлiнняКiзяк Р.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.08.2016обраноГолова Наглядової РадиПоваляєв В.Ю.
0
16.08.2016 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" (Протокол №16/08-1 вiд 16.08.2016 р.) вiдповiдно до ч. 1 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi товариства", п. 12.8 Статуту АТ "КIБ" прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме обрано:
Поваляєв Валентин Юрiйович - Голова Наглядової Ради АТ "КIБ" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обраний до переобрання. Iншi посади, якi обiймав Поваляєв В.Ю. протягом останнiх п'яти рокiв:
14.03.2005 р.– по теперiшнiй час «Джi-Ем-Ел Iнтернешнл ЛТД» (Великобританiя) в Українi, посада – Голова.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
16.08.2016обраноЗаступник Голови Наглядової РадиВенглiнська А.О.
0
16.08.2016 р. Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства "Комерцiйний Iндустрiальний Банк" (Протокол №16/08-1 вiд 16.08.2016 р.) вiдповiдно до ч. 1 ст. 54 Закону України "Про акцiонернi товариства", п. 12.8 Статуту АТ "КIБ" прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме обрано:
Венглiнська Анна Олександрiвна - Заступник Голови Наглядової Ради АТ "КIБ" (згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа не надала). Обрана до переобрання. Iншi посади, якi обiймала Венглiнська А.О. протягом останнiх п'яти рокiв:
01.11.2007 р. - по теперiшнiй час ТОВ "Кушнер", фiнансист.
Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.