Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Фiнансова компнiя "Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 мiсто Київ Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс0443328941 0443328941
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
126.07.201628.07.2016ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СКЛО-IНВЕСТ"3309799210099
Повiдомляємо, що згiдно даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 26.07.2016 року, який був отриманий 28.07.2016 року, вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента. Згiдно даних реєстру власником iменних цiнних паперiв, що володiє 10 % i бiльше голосуючих акцiй, пакет власника акцiй ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "СКЛО-IНВЕСТ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ :33097992 , мiсцезнаходження якого: 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, буд.1/27, зменшився з 20500000 штук (100%) до 202 950 000 штук (99%) голосуючих акцiй Товариства.