Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79026 м. Львiв вул. Сахарова, 78
4. Код за ЄДРПОУ09807862
5. Міжміський код та телефон, факс032 2972308 032 2972309
6. Електронна поштова адресаlesya.tykhan@kredobank.com.ua
7. В. о. Голови ПравлiнняШатковскi Гжегош

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
126.07.201628.07.2016Польський акцiонерний банк "Загальна Ощадна Каса"000002643899.565599.6293
ПАТ «КРЕДОБАНК» (надалi – Банк) на пiдставi проведеної 24.05.2016р. державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Банку, пов’язаної iз збiльшенням статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй до розмiру 2 248 969 469,16 грн., та на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на кiнець 26.07.2016р. та отриманого вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 28.07.2016р., повiдомляємо про збiльшення частки у статутному капiталi Банку власника iстотної участi - Польський акцiонерний банк "Загальна Ощадна Каса", реєстрацiйний номер 0000026438, юридична адреса – Республiка Польща, 02-515, м. Варшава, вул. Пулавска 15 (надалi – акцiонер).
Розмiр частки акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй) - 99,5655%
Розмiр частки акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi акцiй) - 99,6293%
Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера до змiни розмiру пакета акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй) - 99,5655%
Розмiр частки голосуючих акцiй акцiонера пiсля змiни розмiру пакета акцiй (у вiдсотках до загальної кiлькостi голосуючих акцiй) - 99,6293%