Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Державний земельний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03115 м. Київ вул. Генерала Вiтрука, 12
4. Код за ЄДРПОУ38591533
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 32-32-900 +38 (044) 32-32-896
6. Електронна поштова адресаsecurities@derzhzembank.com
7. Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.07.2016призначеноУповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимировичд/н д/н
д/н
0
На пiдставi рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 26.07.2016 № 165-рш "Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства "Держзембанк"до категорiї неплатоспроможних" виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (скорочено – Фонд) 26 липня 2016 року прийнято рiшення № 1323 "Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї у Публiчному акцiонерному товариствi "Держзембанк" та делегування повноважень тимчасового адмiнiстратора банку. Згiдно рiшення № 1323 розпочато процедуру виведення Публiчного акцiонерного товариства "Держзембанк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адмiнiстрацiї строком на 1 мiсяць з 27 липня 2016 року по 26 серпня 2016 року (включно). Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб призначено та делеговано всi повноваження тимчасового адмiнiстратора Банку, визначенi чинним законодавством, провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Федорченку Андрiю Володимировичу строком на один мiсяць з 27 липня 2016 року по 26 серпня 2016 року (включно).
Уповноважена особа Фонду приступила до виконання своїх обов’язкiв з 27.07.2016 року. Федорченко А. В. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ "Держзембанк" не володiє (розмiр пакета акцiй – 0%). Протягом останнiх п'яти рокiв Федорченко А. В. обiймав наступнi посади: директор, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Закону України «Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 27.07.2016 призупиняються всi повноваження органiв управлiння ПАТ "Держзембанк" (загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння) та органу контролю (внутрiшнього аудиту) Банку. Уповноважена особа Фонду вiд iменi Фонду набуває всi повноваження органiв управлiння та органiв контролю ПАТ "Держзембанк" з дня початку тимчасової адмiнiстрацiї i до її припинення.