Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Пологiвський олiйноекстракцiйний завод"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Код за ЄДРПОУ00384147
5. Міжміський код та телефон, факс06165, 2-37-22 2-30-21
6. Електронна поштова адресаl.hizhnya@mezpology.zp.ua
7. Голова ПравлiнняЗакарлюка Олег Васильович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
106.07.201615.07.2016von Sass AGCH-170.3.009.456-093.388693.3886
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Пологiвський ОЕЗ" станом на 06.07.2016 р., отриманого 15.07.2016 р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговельного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй складає: 93,3886% (попереднi данi 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй складає: 97,2498% (попереднi данi 97,2612%). Розмiр пакета акцiй не змiнювався, змiна частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй вiдбулася за рахунок змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй.