Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 мiсто Київ вулиця Круглоунiверситетська, будинок 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс0443645747 0443645747
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКарпенко Сергiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.07.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняКучер Дмитро Володимирович
20
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 30 вiд 04.07.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 04.07.2016р. припинено повноваження Голови Правлiння Кучера Дмитра Володимировича, володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 20%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебував на посадi протягом 6 рокiв та 2 мiсяцiв. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
04.07.2016обраноГолова ПравлiнняКарпенко Сергiй МиколайовичСН 011997
Залiзничний РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 30 вiд 04.07.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 04.07.2016р. строком на три роки обрано Головою Правлiння Карпенка Сергiя Миколайовича (паспорт серiї СН 011997 виданий 29.06.1995р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi ), володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: з 2014 року - до теперiшнього часу - Президент «Центр заставної нерухомостi», 2012 – 2014 роки - Радник Голови Правлiння ПАТ КБ «Фiнансовий Партнер».