Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м. Київ вул. Пiдвисоцького, 7
4. Код за ЄДРПОУ26519933
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адресаmag@tc-bank.com
7. Голова Правлiння Кравченко Петро Iванович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
101.07.2016Фiзична особа-100100
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (далi за текстом - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 01.07.2016 року станом на 24.00 години 30.06.2016 року та отриманого вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ», що здiйснює облiк прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi України, повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: у зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку, збiльшалась кiлькiсть голосучих акцiй акцiонера - фiзичної особи, яка є єдиним акцiонером Банку та володiє 100% статутного капiталу Банку.
Кiлькiсть голосуючих акцiй до змiни розмiру статутного капiталу, що належали фiзичнi особi - 53 250 000 шт., номiнальною вартiстю 63 367 500,00 грн., що становили 100 % статутного капiталу Банку.
Кiлькiсть голосуючий акцiй пiсля змiни розмiру статутного капiталу - 126 051 200 шт., номiнальною вартiстю 150 000 928,00 грн., що становить 100% статутного капiталу Банку.