Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
129.06.201601.07.2016Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГFN 122119 m68.278568.2737
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 29 червня 2016 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 01 липня 2016 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - iстотний учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2559 вiдсотка до 68,2511 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка iстотного учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменшилася з 68,2785 вiдсотка до 68,2737 вiдсотка.

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя.

Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi iстотного учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.