Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 мiсто Київ вулиця Круглоунiверситетська, будинок 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс0443645747 0443645747
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКучер Дмитро Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.06.2016припинено повноваженняГолова Наглядової РадиСтрашко Роман Васильович
0
На пiдставi Рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко Р.В. перебував на посадi 3 роки та 2 мiсяцi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
29.06.2016припинено повноваженняСекретар Наглядової РадиСтрашко Iрина Володимирiвна
0
На пiдставi Рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 29.06.2016р. припинено повноваження секретаря Наглядової Ради Товариства Страшко Iрини Володимирiвни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко I.В. перебувала на посадi 3 роки та 2 мiсяцi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
29.06.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКучер Любов Миколаївна
0
На пiдставi Рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження члена Наглядової Ради Товариства – Кучер Любов Миколаївни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кучер Л.М.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кучер Л.М. перебувала на посадi 2 мiсяцi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
29.06.2016припинено повноваженняРевiзорКулик Iнна Володимирiвна
0
На пiдставi Рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Ревiзора Товариства - Кулик Iнни Володимирiвни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кулик I.В. перебувала на посадi 3 роки та 2 мiсяцi. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
29.06.2016обраноЧлен Наглядової РадиТавадзе Армаз
0
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Тавадзе Армаза з 29.06.2016 року строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 2010 року по даний час Голова Ради Директорiв Акцiонерного товариства Страхова Компанiя «Ардi Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Тавадзе Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Тавадзе Армаз є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ СЕНЧЕРI.
29.06.2016обраноЧлен Наглядової РадиЛоладзе Гiоргi
0
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Лоладзе Гiоргi з 29.06.2016 року строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 2012 року по даний час Директор Компанiї ЮЕЙБI Браво Капiтал, з 2012 року по даний час Директор Компанiї Равель Холдiнґ Лiмiтед, з 2015 року по даний час Генеральний директор Багатофункцiональної клiнiки "СМГ". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лоладзе Гiоргi – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Лоладзе Гiоргi є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ СЕНЧЕРI.
29.06.2016обраноЧлен Наглядової Ради Нiколадзе Лаша
0
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Нiколадзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з березня 2016 року по даний час – радник мiнiстра Мiнiстерства працi, охорони здоров'я та соцiального захисту Грузiї, з 2015 року по даний час – Голова Неурядової органiзацiї "Асоцiацiя з розвитку страхування", 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ "Державна служба страхового нагляду Грузiї", 1995-2012 роки Операцiйний директор Мiжнародної страхової компанiї «Iмедi Л Iнтернешнл». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Нiколадзе Лашi – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Нiколадзе Лаша є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД.
29.06.2016обраноРевiзорНатенадзе Бесiк
0
На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Ревiзором Товариства Натенадзе Бесiка з 29.06.2016 року строком на 5 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 2012 року по даний час Фiнансовий директор Акцiонерного товариства Страхова Компанiя «Ардi Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Натенадзе Бесiку – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
29.06.2016обраноГолова Наглядової РадиТавадзе Армаз
0
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 29 вiд 29.06.2016р.) обрано Головою Наглядової Ради Товариства Тавадзе Армаза з 29.06.2016 року строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 2010 року по даний час Голова Ради Директорiв Акцiонерного товариства Страхова Компанiя «Ардi Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Тавадзе Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Тавадзе Армаз є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ДЖОIНТ СЕНЧЕРI.
29.06.2016обраноСеретар Наглядової Ради Нiколадзе Лаша
0
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 29 вiд 29.06.2016р.) обрано Секретарем Наглядової Ради Товариства Нiколадзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних рiчних Загальних зборiв ПАТ «СК «ПОIНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з березня 2016 року по даний час – радник мiнiстра Мiнiстерства працi, охорони здоров'я та соцiального захисту Грузiї, з 2015 року по даний час – Голова Неурядової органiзацiї "Асоцiацiя з розвитку страхування", 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ "Державна служба страхового нагляду Грузiї", 1995-2012 роки Операцiйний директор Мiжнародної страхової компанiї «Iмедi Л Iнтернешнл». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Нiколадзе Лашi – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Нiколадзе Лаша є представником акцiонера - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю ЛЕГАСI IНТЕРТРЕЙД.