Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м. Київ вул. Пiдвисоцького, 7
4. Код за ЄДРПОУ26519933
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адресаmag@tc-bank.com
7. Голова ПравлiнняКравченко Петро Iванович

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
129.06.2016Акція проста4201681050000.00433.33
29.06.2016 року єдиним акцiонером Публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал" (далi-Банк) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Банку (Рiшення акцiонера №3/2016 вiд 29.06.2016р.).
Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до приватного розмiщення, складає 42 016 810 шт. (Сорок два мiльйони шiстнадцять тисяч вiсiмсот десять штук) простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 1,19 грн. (Одна гривня 19 копiйок), загальною номiнальною вартiстю 50 000 003,90 грн. (П'ятдесят мiльйонiв три гривнi 90 копiйок).
Збiльшення розмiру статутний капiталу Банку планується на 50 000 003,90 грн. (П'ятдесят мiльйонiв три гривнi 90 копiйок) до розмiру статутного капiталу 200 000 931,90 грн. (Двiстi мiльйонiв дев'ятсот тридцять одна гривня 90 копiйок), що буде розподiлений на 168 068 010 шт. (Сто шiстдесят вiсiм мiльйонiв шiстдесят вiсiм тисяч десять штук) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,19 грн. (Одна гривня 19 копiйок) кожна. Ринкова вартiсть акцiй Банку визначена суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ «ЄСП Оцiнка-капiтал» та затверджена Протоколом Засiдання Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» вiд 29.06.2016р. (Протокол №2015-06), вiдповiдно до якого вартiсть однiєї простої бездокументарної iменної акцiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», становить 1,19 грн. (Одна гривня 19 копiйок), що дорiвнює її номiнальнiй вартостi. Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв не призводить до змiни власника значного пакета акцiй Банку, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття рiшення про розмiщення складає 33,33 %.
Акцiї, що плануються до розмiщення, надають їх власникам однакову сукупнiсть прав акцiонерiв Банку, передбаченi чинним законодавством України та Статутом Банку.
Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi України (гривня).
Метою розмiщення цiнних паперiв є виконання вимог чинного законодавства України щодо посилення капiталiзацiї банкiв України та подальшого розвитку статутної дiяльностi Банку. Усi фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок розмiщення акцiй, будуть використанi для проведення активних кредитних операцiй з клiєнтами (переважно з корпоративними клiєнтами та малими i середнiми пiдприємствами) та операцiй з цiнними паперами. Фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок додаткового розмiщення акцiй, не будуть використовуватись для покриття збиткiв.
Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв прийнято рiшенням єдиного акцiонера - фiзичною особою, що володiє 126 051 200 шт. (Сто двадцять шiсть мiльйонiв пятдесят одна тисяча двiстi штук) простих iменних акцiй Банку, що становить 100% статутного капiталу ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» (Рiшення акцiонера №3/2016 вiд 29.06.2016 року).
Конвертацiя акцiй не передбачається.