Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
4. Код за ЄДРПОУ01549863
5. Міжміський код та телефон, факс0412 361275 0412 374303
6. Електронна поштова адресаprodcentr@emzvit.com.ua
7. ДиректорГанна Костянтинiвна Толоконнiкова

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
121.06.2016фiзична особад/н30.976630.9755
Згiдно отриманого Емiтентом 21 червня 2016 року повiдомлення вiд особи, якiй ранiше належало 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента, вiдбулися змiни в iнформацiї про власникiв iменних цiнних паперiв, у зв'язку з чим:
- у власника акцiй - фiзичної особи, яка ранiше володiла 1157748 голосуючими акцiями Емiтента, що становило 30.9766 % вiд загальної кiлькостi акцiй (43.6978 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), вiдбулося зменшення кiлькостi голосуючих акцiй на 42 штуки простих iменних акцiй, та складає 1157706 штук простих iменних акцiй, або 30,9755 % вiд загальної кiлькостi акцiй (43.6962 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй).
Емiтентом для розрахункiв використано iнформацiю про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй згiдно даних перелiку акцiонерiв, складеного Нацiональним Депозитарiєм України станом на 18.04.2016 р.