Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 Київ Смiлянська, 10/31
4. Код за ЄДРПОУ21265671
5. Міжміський код та телефон, факс(44) 230-70-20 (44) 230-70-22
6. Електронна поштова адресаvictor@arma-ic.com
7. Голова ПравлiнняФетiсова Л.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.05.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняСухарнiков Сергiй Олександрович
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 30 травня 2016 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Сухарнiкова Сергiя Олександровича. Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку, на який дана особа обиралася.
Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi члена Правлiння ПРАТ СК "АРМА" Сухарнiков С.О. перебував з 30.05.2013р. по 30.05.2016р.
30.05.2016обраноЧлен ПравлiнняСухарнiков Сергiй Олександрович
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 30 травня 2016 року прийнято рiшення про обрання строком на три роки Сухарнiкова Сергiя Олександровича членом Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА".
Пiдстава такого рiшення: необхiднiсть приведення кiлькiсного складу Правлiння до рiвня, встановленого статутом ПРАТ СК "АРМА".
Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посаду члена Правлiння ПРАТ СК "АРМА".
30.05.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняБориславський Вiктор Августинович
0
Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" 30 травня 2016 року прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АРМА" Бориславського Вiктора Августиновича. Пiдстава такого рiшення: закiнчення строку, на який дана особа обиралася.
Згоду на розкриття паспортних даних не надав. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє – 0,00 вiдсоткiв.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.
На посадi члена Правлiння ПРАТ СК "АРМА" Бориславський В.А. перебував з 30.05.2013р. по 30.05.2016р.
На посаду особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.