Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
28.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02160 м. Київ проспект Возз'єднання, 19
4. Код за ЄДРПОУ30968986
5. Міжміський код та телефон, факс044 499 77 61 044 499 77 60
6. Електронна поштова адресаashevkoplyas@alfaic.ua
7. Голова ПравлiнняМейзнер Яцек Якуб

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радикомпанiя «IННОКАСТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД»
0
Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 25-28.04.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» компанiї «IННОКАСТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД»
28.04.2016обраноГолова Наглядової радиКоваль Людмила Василiвна
0
Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 25-28.04.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Коваль Людмилу Василiвну. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: фiнансового директора, начальника управлiння супроводження iнвестицiйних проектiв i операцiй з проблемними активами.
28.04.2016обраноРевiзорШикера Iван Iванович
0
Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №01 вiд 25-28.04.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано на посаду Ревiзора ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Шикера Iвана Iвановича. Посадову особу обрано на строк – 3 роки. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду керiвника напрямку внутрiшнiх розслiдувань.