Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Аграрний комерцiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м. Київ вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Код за ЄДРПОУ21570492
5. Міжміський код та телефон, факс044 205-41-80 044 205-41-80
6. Електронна поштова адресаASeverinenko@agrocombank.com.ua
7. Голова ПравлiнняМакаревич О.С.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння, Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ «Агрокомбанк»Фiалковська Вiкторiя ВенiамiнiвнаД/н Д/н
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних
0
Радою ПАТ "Агрокомбанк" вiд 29.04.2016р. (Протокол № 85) прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме з 29.04.2016 року припинити трудовий договiр (припинити повноваження) з Членом Правлiння, Вiдповiдальним працiвником за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ «Агрокомбанк» Фiалковською В.В..
Пiдстава такого рiшення – заява Фiалковської В.В. про звiльнення з займаної посади за власним бажанням з 29.04.2016 року.
Iнформацiя про посадову особу – Фiалковська Вiкторiя Венiамiнiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Повна назва посади - Член Правлiння, Вiдповiдальний працiвник за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ «Агрокомбанк».
Часткою в статутному капiталi Банку не володiє (0%).
Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - прийняте рiшення Радою Банку у зв’язку iз заявою Фiалковської В.В. про звiльнення з займаної посади за власним бажанням з 29.04.2016 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Фiалковська В.В. не має.
Фiалковська Вiкторiя Венiамiнiвна перебувала на посадi з 26.02.2016 року.
На посаду Члена Правлiння нiкого не призначено в зв’язку з пошуком гiдного професiйного кандидата, який вiдповiдав би вимогам до займаної посади.
Тимчасово виконуючим обов’язки Вiдповiдального працiвника за здiйснення фiнансового монiторингу ПАТ «Агрокомбанк» призначено начальника вiддiлу фiнансового монiторингу та комплаєнсу Кондратьєву Олену Вiталiївну, яка не є посадовою особою згiдно iз законодавством та Статутом ПАТ «Агрокомбанк».