Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента73000 м. Херсон Пестеля, 5
4. Код за ЄДРПОУ05396638
5. Міжміський код та телефон, факс/0552/ 26-45-14 22-61-73
6. Електронна поштова адресаkanc@co.ksoe.com.ua
7. Голова правлiнняСафронов Iгор Миколайович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПублiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про зміну рівня лістингу його цінних паперів 29.04.2016Акція проста4472376017889504010002.07.2010№485/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
29.04.2016 року на електронну адресу ПАТ „ЕК „ Херсонобленерго” надiйшло повiдомлення вiд ПАТ „Київська мiжнародна фондова бiржа” про те, що 29.04.2016р. Засiданням Правлiння ПАТ „Київська мiжнародна фондова бiржа” було ухвалено: «Виключити акцiї простi iменнi ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» з бiржового реєстру (другого рiвня лiстингу) у зв’язку з невиконанням умов перебування у другому рiвнi лiстингу на пiдставi п. 6.5. Правил ПАТ „Київська мiжнародна фондова бiржа” та залишити акцiї простi iменнi ПАТ „ЕК „Херсонобленерго” у бiржовому списку ПАТ „Київська мiжнародна фондова бiржа” у категорiї «позалiстинговi цiннi папери » до 29.04.217 року.
Вид, тип, форма випуску та форма iснування цiнних паперiв: акцiї простi iменнi, бездокументарна;
Загальна номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв якi переведенi до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку - 44 723 760,00 грн., у розмiрi 178 895 040 шт.;
Спiввiдношення кiлькостi цiнних паперiв до загальної кiлькостi цiнних паперiв - 100%;
Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 485/1/10 вiд 02.07.2010 р., Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв - всi цiннi папери переведенi до списку позалiстингових .
Дата, з якої цiннi папери бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi - 29.04.2016р.