Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Iнвестбанк"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента65125 м. Одеса Велика Арнаутська, 2 Б
4. Код за ЄДРПОУ20935649
5. Міжміський код та телефон, факс(048) 7282823 (048) 7282823
6. Електронна поштова адресаcb@investbank.odessa.ua
7. Голова ПравлiнняСидорова Ганна Миколаївна

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
128.04.2016Акція проста250000003200036.0855
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комерцiйний банк «Iнвестбанк» (Протокол №17 вiд 28.04.2016) прийнято рiшення про приватне розмiщення 25000000 (двадцять п’ять мiльйонiв) простих iменних акцiй ПАТ «КБ «Iнвестбанк». Сума вказаних цiнних паперiв становить 32000000 (тридцять два мiльйони) гривень.
Розмiр збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства шляхом додаткового випуску акцiй – 32000000 (тридцять два мiльйони) гривень. Номiнальна вартiсть акцiй 1,28 (одна гривня 28 копiйок) грн. Акцiї розмiщуються за визначеною вказаним рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв цiною 1,28 (одна гривня 28 копiйок) грн. за 1 акцiю.
На дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй немає даних, чи призведе цей випуск до змiни власника значного пакета акцiй емiтента чи збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.
спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 36,0855%
спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення - 100%.
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються отримують обсяг прав, визначений Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".
Спосiб оплати цiнних паперiв – виключно у грошовiй формi у нацiональнiй валютi України.
Емiсiя акцiй здiйснюється з метою залучення грошових коштiв та збiльшення статутного капiталу банку.
Отриманi кошти будуть використанi для покращення результатiв фiнансово-господарської дiяльностi емiтента.
Рiшення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв емiтента вiд 28.04.2016.
Простi акцiї товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного товариства.
Вiдповiдно до проспекту емiсiї збiльшення статутного капiталу Банку для покриття збиткiв не допускається.
Додаткова iнформацiя, яка необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення акцiй збiльшать регулятивний капiтал Банку. Зазначенi кошти планується направити на здiйснення статутної дiяльностi в частинi збiльшення обсягiв активних операцiй, а саме: збiльшення обсягiв кредитних операцiй з корпоративними клiєнтами (в т.ч. з клiєнтами малого та середнього бiзнесу); збiльшення обсягiв кредитних операцiй з клiєнтами iндивiдуального бiзнесу (фiзичними особами); збiльшення вкладень в державнi цiннi папери.