Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента53200 мiсто Нiкополь проспект Трубникiв, будинок 56
4. Код за ЄДРПОУ31167067
5. Міжміський код та телефон, факс0(566)638-780 0(566)639-379
6. Електронна поштова адресаdenis.kuznichenko@nrp.interpipe.biz
7. Голова ПравлiнняКостенко Сергiй Олексiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
28.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ»немає 35537363
немає
25.0099949399
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ», володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 25,0099949399%, що складає 2444088 простих iменних акцiй. Особа перебувала на посадi в перiод з 27.04.2015 року по 28.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
28.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» немає 30926946
немає
25.0099949399
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» , володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 25,0099949399%, що складає 2444088 шт. простих iменних акцiй. Особа перебувала на посадi в перiод з 27.04.2015 року по 28.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
28.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕДнемає 162523
немає
24.9899999437
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (найменування англiйською мовою: WOLBERT COMPANY LIMITED; реєстрацiйний код: 162523; мiсцезнаходження - 15, Агiу Павлу, ЛЕДРА ХАУС, Агiос Андреас, П.С. 1105, Нiкосiя, Кiпр), володiє часткою в статутному капiталi в розмiрi 24,9899999437%, що складає 2442134 шт. простих iменних акцiй. Особа перебувала на посадi в перiод з 27.04.2015 року по 28.04.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЛюбченко Наталя Iванiвна д/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» фiзичної особи – Любченко Наталi Iванiвни (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi в перiод з 22.04.2014 року по 28.04.2016 року. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїАкулова Тетяна Миколаївнад/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» фiзичної особи – Акулової Тетяни Миколаївни (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi в перiод з 22.04.2014 року по 28.04.2016 року. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
28.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїНiколаєв Дмитро Леонiдовичд/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» фiзичної особи – Нiколаєва Дмитра Леонiдовича (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi в перiод з 22.04.2014 року по 28.04.2016 року. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
28.04.2016обраночлен Наглядової ради Маркова Олена Едуардiвнад/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» фiзичну особу Маркову Олену Едуардiвну (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посади начальника юридичного вiддiлу та заступника директора з правового забезпечення. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства
28.04.2016обраночлен Наглядової радиАксьонов Михайло Леонiдовичд/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» фiзичну особу Аксьонова Михайла Леонiдовича - представника акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946, кiлькiсть та тип акцiй – 2 444 088 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,0 грн. кожна). Аксьонов М.Л. згоди на розкриття даних про себе не надав. Аксьонов М.Л. акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посади заступника начальника цеху, начальника вiддiлу, менеджера з виробничого контролiнгу. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
28.04.2016обраночлен Наглядової радиКузниченко Денис Леонiдовичд/в Даннi вiдсутнi
Даннi вiдсутнi
0
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» фiзичну особу Кузниченко Дениса Леонiдовича (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акцiями або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала посаду провiдного юрисконсульта. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Наглядової ради Товариства.
28.04.2016обраночлен Ревiзiйної комiсiїТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ»немає 35537363
немає
25.0099949399
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНТЕРПАЙП НIКО ТЬЮБ», володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «НРЗ»в розмiрi 25,0099949399%, що складає 2444088 простих iменних акцiй. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
28.04.2016обраночлен Ревiзiйної комiсiїПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»немає 30926946
немає
25.0099949399
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «НРЗ» в розмiрi 25,0099949399%, що складає 2444088 простих iменних акцiй. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
28.04.2016обраночлен Ревiзiйної комiсiїВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕДнемає 162523
немає
24.9899999437
28.04.2016 року згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ «НРЗ» №280416 вiд 28.04.2016 року) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «НРЗ» ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (найменування англiйською мовою: WOLBERT COMPANY LIMITED; реєстрацiйний код: 162523; мiсцезнаходження - 15, Агiу Павлу, ЛЕДРА ХАУС, Агiос Андреас, П.С. 1105, Нiкосiя, Кiпр), володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ «НРЗ» в розмiрi 24,9899999437%, що складає 2442134 шт. простих iменних акцiй. Особу обрано строком на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини не має. Змiни вiдбулися у зв’язку з необхiднiстю переобрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.