Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.04.2016обраноГолова Спостережної радиКарл Зевельда - -
-
0
27 квiтня 2016 року Карл Зевельда обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Карл Зевельда працював: з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); з червня 2013 р. обiймає посаду Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). Перебував на посадi Члена з 26.04.2011 р., а з 25.04.2014р. - на посадi Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної ради (незалежний)Шеремета Павло Михайлович - -
-
0
27 квiтня 2016 року Шеремета Павло Михайлович обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) у якостi незалежного члена iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.

Протягом останнiх п’яти рокiв Шеремета П.М. працював на посадi Директора Школи управлiння Українського католицького унiверситету УГКЦ, Мiнiстра Економiчного розвитку та торгiвлi України, Президента Київської школи економiки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиГерберт Степiч- -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Герберт Степiч перебував на посадi Голови, а з 25 квiтня 2014 року Члена Спостережної ради Банку 10 рокiв 4 мiсяцi; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк- -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Пiтер Леннк перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради Банку 5 рокiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняГолова Спостережної радиКарл Зевельда - -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Карл Зевельда перебував на посадi Члена, а з 25 квiтня 2014 року Голови Спостережної ради Банку 5 рокiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКурт Гайгер - -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Курт Гайгер перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 6 рокiв 6 мiсяцiв; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЗаступник Голови Спостережної радиПiтер Леннк- -
-
0
27 квiтня 2016 року Пiтер Леннк обраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Пiтер Леннк працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); до травня 2015 року обiймав посаду Члена Правлiння Raiffeisen CIS Region Holding GmbH (м. Вiдень, Австрiя) та Члена Правлiння Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 26.04.2011 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної радиГерберт Степiч - -
-
0
27 квiтня 2016 року Герберт Степiч обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.
Протягом останнiх п’яти рокiв Герберт Степiч працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, а з червня 2013 р. обiймає посаду Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Голови з 02.12.2005 р., а з 25.04.2014р. - на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної радиКурт Гайгер - -
-
0
27 квiтня 2016 року Курт Гайгер обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.

Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Гайгер працював: з 2010 р. обiймає посаду Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 14.10.2009 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної радиКурт Брукнер- -
-
0
27 квiтня 2016 року Курт Брукнер обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.

Протягом останнiх п’яти рокiв Курт Брукнер працював на посадi Начальника Департаменту управлiння ризиками корпорацiй, Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); перебував на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 25.04.2014 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиКурт Брукнер- -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Курт Брукнер перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 2 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.

27.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиЕберхард Вiнкельбауер- -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Еберхард Вiнкельбауер перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 1 рiк; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиШеремета Павло Михайлович - -
-
0
27 квiтня 2016 року Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (Протокол № Зб-56) прийняли рiшення достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної ради Банку у зв’язку з необхiднiстю привести дiяльнiсть Спостережної ради Банку у вiдповiднiсть до нових вимог законодавства України, а саме, вимог Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 р. №289-VII, який набирає чинностi 01.05.2016р. Крiм того, потреба у змiнi Спостережної ради Банку виникла у зв’язку iз останнiми iстотними змiнами у складi акцiонерiв Банку – наразi 30 % статутного капiталу Банку належить Європейському банку реконструкцiї та розвитку.

Шеремета Павло Михайлович перебував на посадi Члена Спостережної ради Банку 1 рiк; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної радиАндреа Морару- -
-
0
27 квiтня 2016 року Андреа Морару обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.

Протягом останнiх п’яти рокiв Андреа Морару працювала на посадах: Старший банкiр / Координатор з питань лiзингу, Європейський банк реконструкцiї та розвитку (з 2009р.); Член Спостережної ради Прва Груп Словенiя (2008 – 2015р.р.); Член Спостережної ради УНIКА Бiзтосiто Рт (Угорщина) (2008 – 2012 р.р.); Член Спостережної ради УНIКА Осiгуранйе (Хорватiя) (2008 – 2012р.р.); Член Спостережної ради Європейського пенсiйного фонду (Росiя) (2012 – 2014р.р.).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
27.04.2016обраноЧлен Спостережної радиДерев’янко Анна Олександрiвна - -
-
0
27 квiтня 2016 року Дерев’янко Анна Олександрiвна обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-56) у якостi незалежного члена iз строком повноважень до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Спостережної ради Банку у зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв Спостережної ради.

Протягом останнiх п’яти рокiв Дерев’янко А.О. працювала на посадi: Виконавчого директора Європейської Бiзнес Асоцiацiї; входить до складу Наглядової Ради компанiї АрселорМiттал Кривий Рiг та член Ради World Economic Forum Global Agenda Council.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала.