Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01021 м. Київ Кловський узвiз 9/1
4. Код за ЄДРПОУ30019801
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 280-39-04 (044) 461-20-95
6. Електронна поштова адресаvaretca-in@utg.ua
7. Президент Прокопiв Iгор Богданович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїРубiс Сергiй Миколайович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 39 вiд 26.04.2016 достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Рубiса Сергiя Миколайовича з дати прийняття цього рiшення згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 22.03.2016 року.
26.04.2016обраночлен Ревiзiйної комiсiїДиковицький Едуард Володимирович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 39 вiд 26.04.2016 прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Диковицького Едуарда Володимировича з дня наступного за днем прийняття цього рiшення згiдно п. 11.33.19 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на три роки. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, пидписати договiр з членом Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до умов, затверджених пунктом 3 Рiшення загальних зборiв акцiонерiв № 20 вiд 17.03.15. Покласти на члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Диковицького Е.В., а в разi його вiдсутностi (хвороба, вiдпустка, вiдрядження) на Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства Свiрiна В.В. здiйснення повноважень Контролюючого пiдроздiлу, вiдповiдального за оперативний контроль за виконанням фiнансового плану в частинi руху коштiв до дати повного формування пiдроздiлу Фiнансового контролю вiдповiдно до Положення про порядок формування, затвердження (погодження) та контролю за виконанням фiнансового плану на рiк та рiчного плану закупiвель ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадах:
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720): з 06.2010, Департамент кредитно-розрахункових операцiй:
- Управлiння планування та контролю фiнансових ресурсiв Компанiї: начальник сектору Контролю корпоративних фiнансiв; з 07.2010 заступник начальника Вiддiлу контролю корпоративних фiнансiв; з 04.2012 заступник начальника управлiння - начальник Вiддiлу планування корпоративних фiнансiв.
З 09.2014 начальник Вiддiлу планування та облiку грошових потокiв пiдприємств Компанiї Управлiння планування та облiку грошових потокiв Компанiї Казначейського департаменту.
З 01.2015 – по т.ч. заступник начальника управлiння – начальник Вiддiлу монiторингу сплати податкiв Управлiння податкового планування та розрахункiв Департаменту податкового планування i регуляторної полiтики.
26.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиБiлан Олександр Михайлович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 38 вiд 26.04.2016 припиненi повноваження члена Наглядової ради Бiлана Олександра Михайловича з дня прийняття цього рiшення згiдно п. 11.33.17 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 17.03.2015 року.
26.04.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиПономаренко Олександр Вiкторович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 38 вiд 26.04.2016 припиненi повноваження члена Наглядової ради Пономаренка Олександра Вiкторовича з дати прийняття цього рiшення згiдно п. 11.33.17 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 17.03.2015 року.
26.04.2016обраночлен Наглядової радиПожидаєв Костянтин Миколайович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 38 вiд 26.04.2016 прийнято рiшення обрати з дня наступного за днем прийняття цього рiшення членом Наглядової ради Товариства Пожидаєва Костянтина Миколайовича, директора з корпоративної безпеки ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» згiдно п. 11.33.16 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на п’ять рокiв. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка здiйснює його повноваження, пiдписати договiр з членом Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту та на умовах, затверджених Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.10.14 № 14. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадах: з 11.2006 по 10.2014 служба в органах внутрiшнiх справ МВС України; з 03.2016 по т.ч. –директор з корпоративної безпеки ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720).

26.04.2016обраночлен Наглядової прадиЧумак Роман Миколайович
0
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ" № 38 вiд 26.04.2016 прийнято рiшення обрати з дня наступного за днем прийняття цього рiшення членом Наглядової ради Товариства Чумака Романа Миколайовича, директора Казначейського департаменту ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» згiдно п. 11.33.16 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на п’ять рокiв. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка здiйснює його повноваження, пiдписати договiр з членом Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту та на умовах, затверджених Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 13.10.14 № 14. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на посадах:
ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720): з 10.2008-05.2011р. -заступник директора департаменту кредитно - розрахункових операцiй; 05.2011- 03.2013р. - заступник начальника вiддiлу клiрингових та бюджетних розрахункiв Управлiння податкових розрахункiв з бюджетом Департаменту економiчного планування та бюджетних розрахункiв;
04.2013-04.2014 фiнансовий директор ТОВ «Iнтелектуальнi дiловi iнвестицiї» (код ЄДРПОУ 37701699);
ПАТ «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720): 04.2014-09.2014 - заступник директора, директор департаменту кредитно - розрахункових операцiй; 09.2014 по т.ч. -директор Казначейського департаменту.