Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04136 м. Київ вул. Стеценко, 6
4. Код за ЄДРПОУ35960913
5. Міжміський код та телефон, факс380445939960 380445939960
6. Електронна поштова адресаgusak@accordbank.com.ua
7. Голова Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»Кот Зiнаїда Петрiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016звільненоВ.о. начальника управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»Новiк Дмитро Васильович--- ---
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Нацiональний банк України своїм листом (електронним повiдомленням) вiд 25.04.2016 №24-0004/36217 (вхiдний ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 25.04.2016 №04-32/235) повiдомив про вiдповiднiсть професiйної придатностi та дiлової репутацiї Новiка Дмитра Васильовича, призначеного на посаду начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», вимогам статтi 42 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
Новiк Дмитро Васильович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); на посаду начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» призначений рiшенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 23.02.2016; виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» покладено з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; ранiше займав посади начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «Альпарi Банк».
25.04.2016призначеноНачальник управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»Новiк Дмитро Васильович--- ---
згоди на розкриття паспортних даних не надано
0
Нацiональний банк України своїм листом (електронним повiдомленням) вiд 25.04.2016 №24-0004/36217 (вхiдний ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 25.04.2016 №04-32/235) повiдомив про вiдповiднiсть професiйної придатностi та дiлової репутацiї Новiка Дмитра Васильовича, призначеного на посаду начальника Управлiння фiнансового монiторингу, члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», вимогам статтi 42 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
Новiк Дмитро Васильович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (розмiр пакета 0%); на посаду начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» призначений рiшенням Спостережної Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вiд 23.02.2016; виконання обов’язкiв начальника управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» покладено з 23.02.2016 до моменту отримання погодження Нацiональним банком кандидатури; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; ранiше займав посади начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»; начальника управлiння фiнансового монiторингу вiдповiдального працiвника з питань фiнансового монiторингу ПАТ «Альпарi Банк».