Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 мiсто Київ вулиця Круглоунiверситетська, будинок 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс0443645747 0443645747
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКучер Дмитро Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової РадиСтрашко Роман Васильович
0
На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено повноваження Голови Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко Р.В. перебував на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016припинено повноваженняСекретар Наглядової РадиСтрашко Iрина Володимирiвна
0
На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено повноваження Секретаря Наглядової Ради Товариства Страшко Iрини Володимирiвни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко I.В. перебувала на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиМостовий Артем Олександрович
0
На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства - Мостового Артема Олександровича. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Мостовому А.О.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Мостовий А.О. перебував на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016припинено повноваженняРевiзорКулик Iнна Володимирiвна
0
На пiдставi Рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: припинено повноваження Ревiзора Товариства - Кулик Iнни Володимирiвни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кулик I.В. перебувала на посадi 3 роки. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноЧлен Наглядової РадиСтрашко Роман Васильович
0
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голова Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОIНТ», Заступник директора, директор МПП «Технобiм». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноЧлен Наглядової РадиСтрашко Iрина Володимирiвна
0
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Страшко Iрину Володимирiвну з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОIНТ», лiкар акушер-гiнеколог Київського мiського пологового будинку № 7. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноЧлен Наглядової Ради Кучер Любов Миколаївна
0
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Кучер Любов Миколаївну з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: старший викладач англiйської мови Факультету мiжнародної економiки i менеджменту Київського нацiонального економiчного унiверситету iменi Вадима Гетьмана. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кучер Л.М.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноРевiзорКулик Iнна Володимирiвна
0
На пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 1/2016 вiд 25.04.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: обрано Ревiзором Товариства Кулик Iнну Володимирiвну з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: Ревiзор ПАТ «СК «ПОIНТ», аудитор ТОВ «КРМG Україна», старший менеджер вiддiлу аудиту ТОВ "ДЕЛОЙТ I ТУШ". Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноГолова Наглядової РадиСтрашко Роман Васильович
0
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 26 вiд 25.04.2016р.) обрано Головою Наглядової Ради Товариства Страшко Романа Васильовича з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: Голова Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОIНТ», Заступник директора, директор МПП «Технобiм». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.
25.04.2016обраноСеретар Наглядової Ради Страшко Iрина Володимирiвна
0
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" (Протокол № 26 вiд 25.04.2016р.) обрано Секретарем Наглядової Ради Товариства Страшко Iрину Володимирiвну з 25 квiтня 2016 року строком на 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: Член Наглядової Ради ПАТ «СК «ПОIНТ», лiкар акушер-гiнеколог Київського мiського пологового будинку № 7. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Страшко I.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних.