Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПрАТ "УАСК АСКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69005 мiсто Запорiжжя Перемоги, 97-А
4. Код за ЄДРПОУ13490997
5. Міжміський код та телефон, факс0445202220 0445202220
6. Електронна поштова адресаludmila.bachinskaya@aska.ua
7. Генеральний директорШукатко Андрiй Олегович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиSCM FINANCE LIMITED 195527
89.09
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме:
З посади члена Наглядової ради з 29.04.2016 року вiдкликано юридичну особу компанiю SCM FINANCE LIMITED (СКМ ФIНАНС ЛIМIТЕД), яка зареєстрована в Республiцi Кiпр за номером 195527. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 89,09%. На посадi перебувала 3 роки.

17.04.2016обраноЧлен Наглядової радиДугадко Ганна Олександрiвна
0
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано фiзичну особу Дугадко Ганну Олександрiвну (фiзична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних), що є представником акцiонера юридичної особи компанiї SCM FINANCE LIMITED, яка зареєстрована в Республiцi Кiпр за номером 195527. Дугадко Г.А. не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Строк, на який призначено Дугадко Г.О. членом Наглядової ради - три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв обiймала посаду менеджера АТ «СКМ».
17.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “СКМ ФIНАНС”, 33340407
5e-06
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) з посади члена Наглядової ради з 29.04.2016 року вiдкликано юридичну особу компанiю Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “СКМ ФIНАНС”, яка зареєстрована в Українi, код ЄДРПОУ 33340407. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000005%. На посадi перебувала 3 роки.
17.04.2016обраноЧлен Наглядової радиПастухов Андрiй Олександрович
0
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано фiзичну особу Пастухова Андрiя Олександровича (фiзична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних), що є представником акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “СКМ ФIНАНС”, яка зареєстрована в Українi, код ЄДРПОУ 33340407. Пастухов А.О. не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Строк, на який призначено Пастухова А.О. членом Наглядової ради – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 (п’яти) рокiв обiймав посаду менеджера АТ «СКМ».
17.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиСосiс Олександр Йосипович
10.501
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) з посади члена Наглядової ради з 29.04.2016 року вiдкликано Сосiса Олександра Йосиповича (фiзична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,501%. На посадi перебував 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
17.04.2016обраноЧлен Наглядової радиСосiс Олександр Йосипович
10.501
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА» (надалi - Товариство), якi вiдбулися 22.04.2016 року, (протокол № 1/2016 вiд 22.04.2016 року) на посаду члена Наглядової ради з 01.05.2016 року обрано Сосiса Олександра Йосиповича (фiзична особа не надала згоди для розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 10,501%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом своєї дiяльностi обiймав iншi посади: президент, член Наглядової ради ПрАТ “УАСК АСКА”.