Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ вул. Тарасiвська,9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044 235-09-09 044 235-09-09
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. Голова Правлiння Лiчман Ярослав Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.04.2016призначеноЧлен Правлiння -Заступник Голови ПравлiнняГейко Тетяна Юнiївна
0
21 квiтня 2016 року Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ВЕКТОР БАНК" (протокол № 12 вiд 21.04.2016 року) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме: призначити Членом Правлiння-Заступника Голови Правлiння з 21.04.2016 року Гейко Тетяну Юнiївну.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:22.12.2009р.- 20.04.2015р. Заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК НАЦIОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"; 22.04.2015р.-16.11.2015р. Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу ПАТ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк".