Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
21.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Фiнансова компнiя "Агрохолдiнг Полiсся"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01032 мiсто Київ Жилянська, буд 114, оф. 6
4. Код за ЄДРПОУ34882646
5. Міжміський код та телефон, факс0443328941 0443328941
6. Електронна поштова адресаagro2@emitent.net.ua
7. Голова ПравлiнняТимощук Олександр Вiкторович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.12.201520.04.2016Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiнатал"216653531000
Повiдомляємо, що згiдно даних iнформацiйної довiдки до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 31.12.2015 року, який був отриманий 20.04.2016 року вiд ПАТ "НДУ", вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.
Згiдно даних пакет власника акцiй - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiнатал", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:21665353, мiсцезнаходження якого: 04050, Київська область, м. Київ, вул. Мельникова,буд.12, зменшився з 205000000 штук (100%) - iнформацiя згiдно дати облiку станом на 24.09.2015 року до 0 штук (0%) станом на 31.12.2015 року, а також не зазначений вiдповiдно останньої наданої особливої iнформацiї про змiну власникiв на облiкову дату станом на 17.03.2016 року 0 штук (0%) голосуючих акцiй Товариства.
231.12.201520.04.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "ЕСКО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ"35677371-2331048099.9756
Повiдомляємо, що згiдно даних iнформацiйної довiдки до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, станом на облiкову дату 31.12.2015 року, який був отриманий 20.04.2016 року вiд ПАТ "НДУ", вiдбулась змiна вiдомостей про власникiв акцiй, яким належить 10 % i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента.
Згiдно даних пакет власника акцiй - ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "ЕСКО-КАПIТАЛ" Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "ЕСКО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ:35677371-2331048, мiсцезнаходження якого: 01032, Київська область, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 114, оф.6, збiльшився з 0 штук (0%) - iнформацiя згiдно дати облiку станом на 24.09.2015 року до 204950000 штук (99,9756%) станом на 31.12.2015 року, а також зменшився вiдповiдно останньої наданої особливої iнформацiї про змiну власникiв на облiкову дату станом на 17.03.2016 року до 0 штук (0%) голосуючих акцiй Товариства.