Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04107 м. Київ Лук'янiвська, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ38322199
5. Міжміський код та телефон, факс044 462-52-22 044 462-52-23
6. Електронна поштова адресаb_finpart@emitent.net.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняКороль Олександра Борисiвна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.02.2016припинено повноваженнячлен Спостережної радиСидоров Андрiй Сергiйович
0
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (далi – Банк) повiдомляє про змiну складу посадових осiб, а саме: Спостережною радою Банку (протокол засiдання Спостережної ради Банку вiд 15.04.2016 року) прийнято рiшення про припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Сидорова А.С. У вiдповiдностi до статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» 01 квiтня 2016 року до ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» надiйшло письмове повiдомлення вiд члена Спостережної ради Банку Сидорова А.С. щодо дострокового припинення повноважень члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР». Згiдно до вищезазначеної статтi Закону України «Про акцiонернi товариства», повноваження члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» Сидорова А.С. вважаються такими, що припинилися 15 квiтня 2015 року. Часткою в статутному капiталi Банку станом на 15.04.2016р. посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини фiзична особа не має. Згоди на оприлюднення паспортних даних фiзична особа не надала. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа займала посади: директор ТОВ «Азгард», фiнансовий директор ПП «ТИМЕЛ», заступник директора з фiнансових питань ТОВ «Вугiльна компанiя «Продактс», директор ТОВ «МАКО IНВЕСТ», фiнансовий директор ТОВ «Вугiльна компанiя «Продактс». Строк дiї повноважень члена Спостережної ради Сидорова Андрiя Сергiйовича – з 08.08.2015 року.