Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Юпiтер-М"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01014 м. Київ вул. Командарма Каменєва, буд. 4-а, офiс 12
4. Код за ЄДРПОУ22321992
5. Міжміський код та телефон, факс(050) 397-84-22 (050) 397-84-22
6. Електронна поштова адресаUpiter_m@emitent.net.ua
7. ДиректорМазурова Марина Володимирiвна

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Юпiтер-М" (далi - Товариство) повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї емiтента цiнних паперiв, а саме - Вiдомостi про рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв.
18.04.2016 Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №1 вiд 18.04.2016 року) у зв'язку з перереєстрацiєю юридичної особи (Товариства) у м. Київ та неможливiстю здiйснення дiяльностi Євпаторiйської Фiлiї Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Юпiтер-М" (мiсцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторiя, пр. Победи, 22) на окупованiй территорiї Автономної Республiки Крим, було прийнято рiшення про лiквiдацiю вищезазначеної Фiлiї.
Функцiї, якi виконувала Фiлiя:
- здiйснення страхової, фiнансової дiяльностi вiдповiдно до Статуту Товариства;
- ведення бухгалтерського облiку та статистичного облiку, подання звiтностi в установленому порядку;
- впровадження всiх видiв добровiльного та обов'язкового страхування з урахуванням рентабельностi страхових операцiй i попиту страхового ринку на послуги Товариства;
- пропаганда i рекламування рiзних видiв страхування;
- забезпечення збереження майна i грошових коштiв Товариства;
- робота з кадрами;
- вивчення та впровадження передового досвiду Товариства, iнших страхових компанiй в органiзацiї та здiйсненнi страхової дiяльностi, впровадження в практику прогресивних методiв i прийомiв роботи.