Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПАТ "Фондова бiржа ПФТС"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 11.04.2016Акція проста61495162586149516258099.9203.12.2015143/1/2015Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
На пiдставi повiдомлення ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" (вих. № 0868 вiд 08.04.2016р.), отриманого Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/10 вiд 11.04.2016р.), Банк повiдомляє, що 08.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення № 160408/00002 вiд 08.04.2016р. про виключення простих iменних акцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) iз Бiржового Реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" та переведення до списку позалiстингових цiнних паперiв з 11.04.2016р.

Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй: 61495162580 шт.

Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй.

Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю: 143/1/2015. Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна.

Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/106 вiд 07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере чинностi 01.05.2016р.
2делістингПАТ "Українська бiржа"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 11.04.2016Акція проста61495162586149516258099.9203.12.2015143/1/2015Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
На пiдставi повiдомлення ПАТ "Українська бiржа" (вих. № 4937/01/16 вiд 11.04.2016р.), отриманого Публiчним акцiонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль (далi - Банк) 11.04.2016р. (вх. № 39-2-0-00/11 вiд 11.04.2016р.), Банк повiдомляє, що рiшенням Котирувальної комiсiї №1637 вiд 11.04.2016р. ПАТ "Українська бiржа" простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) з 12 квiтня 2016р. виключено iз бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.2. (за заявою емiтента) Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа" .

Вид цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: акцiя проста. Загальна номiнальна вартiсть акцiй: 6149516258.00 грн. Загальна кiлькiсть акцiй: 61495162580 шт.

Дiя вчинена щодо 100% випуску акцiй.

Дата реєстрацiї випуску акцiй: 03.12.2015р. Номер свiдоцтва про реєстрацiю: 143/1/2015. Найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску акцiй: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

Тип цiнних паперiв: акцiя проста бездокументарна iменна.

Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/105 вiд 07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере чинностi 01.05.2016р.