Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04070 мiсто Київ вулиця Почайнинська, 38
4. Код за ЄДРПОУ20023569
5. Міжміський код та телефон, факс0445851462 0444625062
6. Електронна поштова адресаial@unexbank.com.ua
7. Виконуючий обов’язки Голови Правлiння Тiмофєєв Анатолiй Вадимович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.03.201604.04.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI»3269279598.857399.3436
04 квiтня 2016 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (далi - Емiтент), отримало вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» (далi – НДУ) реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента, складений станом на 31.03.2016, з якого стало вiдомо, що на рахунку власника, якому належить бiльш нiж 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Емiтента вiдбулися такi змiни:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЧЕЛСI» (далi – Товариство), код за ЄДРПОУ 32692795, мiсцезнаходження: Україна, 50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Революцiйна, 17, що мало 288 663 237 (Двiстi вiсiмдесят вiсiм мiльйонiв шiстсот шiстдесят три тисячi двiстi тридцять сiм) простих iменних акцiй Емiтента (98,8573% вiд загальної кiлькостi акцiй та 98,8681% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента), збiльшило пакет акцiй Емiтента до 290 083 237 (Двiстi дев’яносто мiльйонiв вiсiмдесят три тисячi двiстi тридцять сiм) простих iменних акцiй Емiтента (99,3436% вiд загальної кiлькостi акцiй та 99,3545% вiд загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента).
У полi «Дата облiку (за наявностi)» вказана дата, станом на яку складено реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Емiтента.