Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента86065 Донецька область, м. Авдiївка проїзд Iндустрiальний, 1
4. Код за ЄДРПОУ00191075
5. Міжміський код та телефон, факс062 2092555 062 2092560
6. Електронна поштова адресаAlena.Omeljanenko@akhz.com.ua
7. Генеральний директорМагомедов Муса Сергоєвич

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/пДія (лістинг/делістинг або зміна рівня лістингу)Найменування фондової біржіДата діїВид цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена діяКількість цінних паперів, щодо яких вчинена діяЧастка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНомер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена діяНайме-нування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія
123456789101112
1делістингПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА БIРЖА"Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися про делістинг його цінних паперів 31.03.2016Акція проста34331000019506250010009.07.2010516/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД» 31 березня 2016 року отримало вiд ПАТ «Українська бiржа» повiдомлення про делiстинг простих iменних акцiй ПАТ «АКХЗ» загальною номiнальною вартiстю 343 310 000,00 (триста сорок три мiльйони триста десять тисяч) гривень, загальною кiлькiстю 195 062 500 (сто дев’яносто п’ять мiльйонiв шiстдесят двi тисячi п’ятсот) штук. Рiшенням Котирувальної комiсiї ПАТ «Українська бiржа» № 1633 вiд 21.03.2016 р. акцiї простi iменнi ПАТ «АКХЗ» з 22 березня 2016 року виключено з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» та переведено в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа».
Дiя була вчинена щодо 100 (ста) вiдсоткiв випуску простих iменних акцiй ПАТ «АКХЗ» бездокументарної форми iснування. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за реєстрацiйним № 516/1/10, дата реєстрацiї 09 липня 2010 року, дата видачi 14 червня 2011 року. Цiннi папери ПАТ «АКХЗ», якi продовжують бути у лiстингу ПАТ «УКРАЇНСЬКА БIРЖА», вiдсутнi.