Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ пр-т 40 рiччя Жовтня, б.26а
4. Код за ЄДРПОУ20042839
5. Міжміський код та телефон, факс0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адресаbank@fbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняДолженко Ольга Володимирiвна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.03.2016фiзична особа0000000087.397387.3972
Публiчне АТ "Банк Фамiльний" на пiдставi реєстру власникiв цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 31.03.2016, повiдомляє про зменшення частки власника акцiй-фiзичної особи, якому належить 10 i бiльше голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера до змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) 87,3973%, розмiр частки акцiонера пiсля змiни (у вiдсотках до статутного капiталу) 87,3972%.