Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ пр-т Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 (044) 205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffіce@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/пДата прийняття рішенняВид цінних паперів, що розміщуютьсяКількість цінних паперів, що розміщуються (штук)Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)Частка від статутного капіталу (у відсотках)
123456
129.03.2016Акція проста296301003200136.07
29 березня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" (надалі - банк) (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу банку на загальну суму 32 000 508,00 (тридцять два мільйони п’ятсот вісім) гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків. Прийнято рішення про розміщення простих іменних акцій загальною кiлькiстю 29630100 (двадцять дев’ять мільйонів шістсот тридцять тисяч сто) штук на загальну суму 32 000 508,00 (тридцять два мільйони п’ятсот вісім) гривень. Форма iснування акцiй: бездокументарна. Спосiб розмiщення акцiй: приватне розміщення, серед акціонерів та інвесторів банку. Акціонери банку користуються переважним правом на придбання акцiй, що розмiщуються. Статутний капiтал банку збiльшується на суму 32000508,00 гривень до розміру 120720510,00 гривень. Номiнальна вартiсть акцiї 1,08 грн. (одна гривня вісім копійок). Цiна розмiщення акцiй становить 1,08 грн. (одна гривня вісім копійок) за одну акцiю, що дорiвнює номiнальнiй вартостi. Ринкова вартiсть визначена суб'єктом оціночної діяльності Качинською І.В. станом на 25.02.2016 р. та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (протокол № 26 від 25.02.2016 р.). Iнформацiя щодо змiни власника значного пакету акцiй банку при проведенні розміщення –відсутня. На дату прийняття рішення про розміщення у банку немає акціонерів, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення про розмiщення складає 36,07 %. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, які знаходяться в обігу до розмiру статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення про розмiщення складає 100%. Права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються: кожною простою акцією банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні банком; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації банку частини його майна або вартості; отримання інформації про фінансово-господарську діяльність банку, також інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом банку, рішеннями загальних зборів акціонерів. Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами у нацiональнiй валютi України шляхом їх перерахування на рахунок банку або готiвкою через касу банку. Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру капiталу банку. Отриманi кошти планується направити на збільшення обсягів високоліквідних активів - 15000000,00 гривень (46,87%), на збільшення обсягів кредитних операцій - 17000508,00 гривень (53,13%). Конвертації акцій не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: банк зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків банку.