Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента13500 Житомирська обл., смт. Попiльня вул. Фрунзе, буд.119
4. Код за ЄДРПОУ00492167
5. Міжміський код та телефон, факс04137 2-54-85 04137 2-54-85
6. Електронна поштова адресаpopsort@emzvit.com.ua
7. ДиректорТалько Сергiй Мар"янович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
104.03.201612.03.2016фiзична особад/н70.000375.9206
Згiдно отриманої Емiтентом 12 березня 2016 року iнформацiї вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України, вiдбулися змiни в iнформацiї про власникiв iменних цiнних паперiв, у зв'язку з чим у власника акцiй - фiзичної особи, яка ранiше володiла 2094917 голосуючими акцiями Емiтента, що становило 70.0003 % вiд загальної кiлькостi акцiй (74.2402 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй), вiдбулося збiльшення кiлькостi голосуючих акцiй на 177176 штук простих iменних акцiй, та складає 2272093 штуки простих iменних акцiй, або 75.9206 % вiд загальної кiлькостi акцiй (80.5190 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Дата облiку – 04.03.2016 р.