Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
03.03.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДIЇВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента86065 Донецька область, м. Авдiївка проїзд Iндустрiальний, 1
4. Код за ЄДРПОУ00191075
5. Міжміський код та телефон, факс062 2092555 062 2092560
6. Електронна поштова адресаAlena.Omeljanenko@akhz.com.ua
7. Генеральний директорМагомедов Муса Сергоєвич

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
131.12.201503.03.2016Private Limited Liability Company Metinvest B.V.2432169787.142687.2502
03 березня 2016 року емiтентом ПАТ «АКХЗ» було отримано iнформацiйну довiдку щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiтала емiтента, складену Центральним депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 31.12.2015 року. Згiдно цiєї довiдки було виявлено змiну пакету власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв загальної кiлькостi голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Метiнвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (реєстрацiйний номер 24321697, мiсцезнаходження: Netherlands, Rotterdam, Alexanderstraat 23, 2514JM Gravenhage):
- розмiр частки до змiни пакета акцiй - 169 982 474 простих iменних акцiй, що складає 87,1426% статутного капiталу емiтента;
- розмiр частки пiсля змiни пакета акцiй – 170 192 384 простих iменних акцiй, що складає 87,2502% статутного капiталу емiтента;
- пiдстава змiни пакета акцiй - внаслiдок придбання акцiй емiтента на вторинному ринку цiнних паперiв.