Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01004 мiсто Київ вулиця Шовковична, 42-44
4. Код за ЄДРПОУ21672206
5. Міжміський код та телефон, факс(044)277-50-00 (044)277-50-01
6. Електронна поштова адресаinf_emitenta@pfts.ua
7. Голова ПравлiнняЛупiй Богдан Олександрович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.02.2016призначеноЧлен Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Волошка Володимир Леонiдович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошку Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) на строк з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.
25.02.2016припинено повноваженняАрбiтрБойко Юрiй Юлiйович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. визначено строк повноважень Арбiтра ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Бойко Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано): з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення спорiв мiж членами ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Арбiтра, визначеного рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Арбiтра з сiчня 2017 року, не призначена.
25.02.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняДанов Сергiй Володимирович
0
25.02.2016р. Наглядовою радою ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до п. 12.3.8 Статуту ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято рiшення про припинення повноважень Члена Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Данова Сергiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано). Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень посадової особи зумовлено поданням Дановим С.В. заяви про припинення його повноважень за власним бажанням. Щодо строку, протягом якого Данов С.В. перебував на посадi: Данова С.В. було обрано Членом Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 01.02.2013р., яким передбачалось, що строк повноважень Данова С.В. розпочинається з дати пiдписання та скрiплення печаткою ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiдповiдного наказу про його призначення на посаду члена Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» (дата видачi такого наказу не може передувати датi отримання ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» дозволу на використання працi Данова С.В. (вiдповiдно до Закону України «Про зайнятiсть населення»)). Оскiльки ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» не було отримано дозволу на використання працi Данова С.В., строк його повноважень як Члена Правлiння ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» фактично не розпочинався. Замiсть Данова С.В. на посаду Члена Правлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» нiкого не обрано.
25.02.2016припинено повноваженняЧлен Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Волошка Володимир Леонiдович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Волошки Володимира Леонiдовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано): з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2017 року, не призначена.
25.02.2016припинено повноваженняЧлен Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Бойко Юрiй Юлiйович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. визначено строк повноважень члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Бойко Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано): з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Таким чином, повноваження посадової особи будуть припиненi 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: звiльнення посадової особи буде здiйснено у зв’язку iз закiнченням строку повноважень складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї, визначеного рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016 року. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, яка виконуватиме функцiї Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї з сiчня 2017 року, не призначена.
25.02.2016призначеноАрбiтрБойко Юрiй Юлiйович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. призначено на посаду Арбiтра ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Бойко Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) на строк з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.4 Статуту та роздiл 3 Порядку вирiшення спорiв мiж членами ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та iншими особами, якi мають право брати участь у бiржових торгах. Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього Арбiтра. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, перший заступник директора.
25.02.2016призначеноЧлен Постiйної Дисциплiнарної комiсiї Бойко Юрiй Юлiйович
0
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» вiд 25.02.2016р. призначено на посаду Члена Постiйної Дисциплiнарної комiсiї ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» Бойко Юрiя Юлiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) на строк з 26.02.2016р. по 31.12.2016р. Пiдстави такого рiшення: п.14.3 Статуту та роздiл 3 Дисциплiнарного кодексу ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Посадова особа призначена на посаду у зв’язку iз закiнченням строку повноважень попереднього складу Постiйної Дисциплiнарної комiсiї. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: директор, перший заступник директора.