Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.02.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49051 мiсто Днiпропетровськ вулиця Винокурова, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ38103607
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 7894207 (056) 7894207
6. Електронна поштова адресаinbox@triykainvest.com
7. ДиректорСанжаровський Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.02.2016обраноДиректор Санжаровський Андрiй Миколайович- -
-
0
Дата вчинення дiї: 24.02.2016 р.
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 24.02.2016р.) та Наказу 2-К вiд 24.02.2016 р. обрано на ту саму посаду (переобрання, подовження термiну повноважень) Директора ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" Санжаровського Андрiя Миколайовича (не надано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 26.08.2016 р. Не володiє акцiями емiтента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Ревiзор, Директор.